Tämä on Tapio Honkamaan www.tapiohonkamaa.fi -sivuston tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tapio Honkamaa
Yhteystiedot:
• puhelin: 044 035 0300
• sähköposti: honkamaatapio@gmail.com

2. Rekisterin nimi

Verkkosivuston asiakas- ja ylläpitorekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

3.1 Anonyymi vierailu

Voit vierailla tapiohonkamaa.fi-verkkosivustolla paljastamatta henkilöllisyyttäsi tai muita tietoja itsestäsi jättämällä evästeet hyväksymättä.

3.2 Yhteydenotto ja ostaminen

Yhteydenotto- ja Tilaa Tapsa-tuote lomakkeilla pyydetään nimi- ja yhteystietoja, jotka tallennetaan verkkosivujen tietokantaan sekä lähetetään sähköpostitse Tapio Honkamaalle. 

Nimi- ja yhteystietojen käyttötarkoituksen ilmoitamme lomakkeilla tietojen keräämisen yhteydessä ja pyydämme käyttäjää vahvistamaan suostumuksensa tietojen käsittelyyn

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely edellyttää laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä rekisterissä henkilötietojen käsittelyperusteena on Tilaa Tapsa-tuote tilauksen käsittely sekä yhteydenotto silloin, kun yhteydenoton tekijä haluaa häneen oltavan yhteydessä.

5. Rekisteröityjen ryhmät

Yhteydenottoa pyytävät, Tapsa-tuotteiden tilaajat, verkkosivuston ylläpitäjät.

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

Asiakkaan antamat tiedot:
• etu- ja sukunimi
• sähköposti
• osoitetiedot
• puhelinnumero

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on muu lainmukainen peruste.

7. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät ja/tai muut välineet

tapiohonkamaa.fi-verkkosivusto / Bonsait-julkaisujärjestelmä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Omatoiminen lomaketietojen täyttäminen tai henkilön hyväksyminen sivuston ylläpitäjäksi.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käyttämään ainoastaan tehtävään nimetyt H-hetki ry:n ja verkkosivuston toimittajan edustajat.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

  • saada pääsy tietoihin

  • oikaista tietoja

  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

  • rajoittaa tietojen käsittelyä

  • vastustaa tietojen käsittelyä

  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Tapio Honkamaa. 

13. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

14. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Päivitetty 20.10.2022